Regulamin świadczenia usług PRZEWOZY BUSEM z dnia 08.09.2018

 

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Definicje określeń użytych w Regulaminie:
 2. Zamawiający – osoba korzystająca z usługi przewozu lub osoba działająca w imieniu osoby, która skorzysta z zamówionej usługi przewozu;
 1. Wykonawca – ARKNET Anna Rzeczyńska 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Wróblewskiego 67A/5 wykonująca przewozy na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej;
 1. Potwierdzenie rezerwacji – oświadczenie Wykonawcy  przyjęciu do realizacji zamówienia od Zamawiającego wysłane drogą elektroniczną przez e-mail lub sms, w określonym terminie i za ustaloną cenę;
 1. Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w chwili dokonania rezerwacji; na jej podstawie Wykonawca zobowiązuje się wykonać przewóz Zamawiającego oraz jego bagażu, za określoną odpłatnością, osoby z wybranej lokalizacji do lokalizacji docelowej wskazanej zamówieniu;
 1. Dokonanie rezerwacji usługi przewozu oznacza zawarcie umowy oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 2 Rezerwacja i zakup usługi:

 

 1. Przewozy są objęte rezerwacją z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem, chyba że Wykonawca zezwoli na skrócenie tego czasu:
 1. Rezerwacja przewozu jest możliwa za pośrednictwem internetu lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii Wykonawcy tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą czy dany termin jest dostępny;
 1. Obowiązkiem Zamawiającego jest podanie aktualnego telefonu kontaktowego wraz z numerami kierunkowymi – bez względu na sposób dokonywania rezerwacji;
 1. Zamawiający przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane Wykonawcy podczas rezerwacji telefonicznej i na nim spoczywa obowiązek wysłania wiadomości
  z poprawną rezerwacją (dzień, trasa, godzina, adres, telefon kontaktowy) poprzez e-mail: simaxsc@gmail.com, arek.przewozy@gmail.com, sms na numer: +48 503 088 914 lub formularz na stronie internetowej: http://przewozy-busem.pl/rezerwacja/.
 2. Wykonawca dopuszcza płatność gotówką u kierowcy, tylko w przypadku złożenia rezerwacji przez Zamawiającego, który już wcześniej korzystał z usług Wykonawcy. Cena ustalana jest indywidualnie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
 3. Należności za pierwszy transfer nowy Klient może dokonać przelewem na konto Wykonawcy: 98 1240 3640 1111 0010 9413 4691

 

Rozdział 3 Realizacja usługi przewozu:

 

 1. Zamawiający powinien przybyć na wskazany w zamówieniu adres [nie dotyczy odbioru z lotnisk] nie później niż maksymalnie 10 minut po ustalonym czasie. Jeżeli kierowca nie będzie mógł skontaktować się z Zamawiającym lub dłużej na niego oczekiwać, ma prawo odjechać nie informując o tym Zamawiającego. Taka sytuacja zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, a także nie uprawnia Zamawiającego do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania i zwrotu kosztów;
 2. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie samochodowym oraz zaleceń kierowcy pojazdu;
 3. Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone Wykonawcy [w tym szczególnie za zniszczenia pojazdu samochodowego] i współpasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym;
 4. W przypadku, gdy pojazd samochodowy jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Zamawiający jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży;
 5. Zamawiający objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Wykonawcy. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Zamawiającego w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Zamawiającego powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem;
 6. Kierowca ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z podróżą, w przypadku, gdy Zamawiający:
  – nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  – znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających [narkotyków]
  – zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub/i kierowcy.
  Skutki prawne zdarzeń wymienionych powyżej ponosi Zamawiający. Skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Zamawiającego do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
 1. W pojazdach Wykonawcy zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu;
 1. Wykonawca deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby przewieźć Zamawiającego i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z ustalonym czasem przejazdu, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować [warunki atmosferyczne, warunki panujące na drodze, nieprzewidziana awaria pojazdu samochodowego].
 1. W szczególnych przypadkach (zmiana godziny lotu, zmiana godziny odprawy podyktowana zwiększonym ruchem pasażerskim lub względami bezpieczeństwa, prognozowane złe warunki pogodowe) Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany  godziny wyjazdu lub miejsca wskazanego w zamówieniu z powodu braku wolnych terminów. Ewentualne zmiany mogą być zgłaszane w terminie do 6 godzin przed podróżą ale niekoniecznie zaakceptowane przez Wykonawcę.

Wykonawca gwarantuje, że ewentualny nowy czas odjazdu      (ustalony przez Wykonawcę) z miejsca wskazanego w zamówieniu będzie dostosowany do wybranego przez Zamawiającego kierunku wylotu i umożliwi dokonanie odprawy bagażowo-paszportowej w terminie zgodnym z wymaganiami linii lotniczej. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy do skorzystania ze zmienionego czasu wyjazdu. W takim przypadku przynależy mu zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o koszt rezerwacji – 50% całkowitej ceny transferu.

 1. Podczas odbioru z lotniska, samochód będzie podstawiony najpóźniej 15 minut po godzinie planowanego lądowania;
 1. W przypadku opóźnienia (powyżej 15 minut) przylotu samolotu samochód czeka na pasażerów z rezerwacją, lub podstawiany jest samochód zastępczy w najszybszym możliwym terminie. Dłuższe oczekiwanie Zamawiającego wynikające z powyższej sytuacji uprawnia go do rezygnacji z transferu, lecz bez możliwości zwrotu kosztów.
 1. Zanieczyszczenie tapicerki wymagające jej wyprania wynosi 300 zł.

 

Rozdział 4 Rezygnacje i zwroty:

 

 1. W przypadku rezygnacji z transferu powyżej 24 godzin od umówionej godziny wyjazdu lub planowanego przylotu, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu opłaty za transfer pomniejszonej o kwotę rezerwacji: Kwota rezerwacji 45 zł;
 2. W przypadku rezygnacji z transferu na 24 do co najmniej 6 godzin od umówionej godziny wyjazdu lub planowanego przylotu, przysługuje Zamawiającemu prawo do zwrotu opłaty za transfer pomniejszonej o kwotę rezerwacji:
  – Transfer od 1 zł do 100 zł – kwota rezerwacji 50 zł;
  – Transfer od 101 do 300 zł – kwota rezerwacji 100 zł;
  – Transfer powyżej 301 zł – kwota rezerwacji 150 zł;

 

 1. W przypadku rezygnacji z transferu poniżej 6 godzin od umówionej godziny wyjazdu lub planowanego przylotu, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za transfer.
 2. Jeżeli niewykonanie transferu z przyczyn innych niż opisane w niniejszym regulaminie leży po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do całkowitego zwrotu kwoty wpłaconej na rzecz Wykonawcy.

 

Rozdział 5 Przewóz bagażu:

 

 1. Każda sztuka bagażu przewożona w bagażniku powinna być opisana imieniem i nazwiskiem Właściciela. Obowiązek oznaczenia bagażu spoczywa na Pasażerze.
 2. Nadmierna ilość bagażu powinna być wcześniej ustalona z Wykonawcą (wózek dziecięcy lub inwalidzki, sprzęt sportowy, rowery, itp.).
 3. Każdy pasażer ma prawo do przewiezienia jednej walizki do 32 kg oraz jednego bagażu podręcznego do 5 kg.
 4. Kierowca ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmioty pozostawione w samochodzie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Wykonawcy.

 

Rozdział 6 Postępowanie reklamacyjne:

 

 1. Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Wykonawcy: 66-400 Gorzów Wlkp. ul.Wróblewskiego 67A/5 wyłącznie w formie pisemnej, w okresie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Zamawiający lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane.
 2. Przewoźnik akceptuje reklamacje składane drogą mailową na adres arek.przewozy@gmail.com
 3. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Rozdział 7 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 

Rozdział 8 Postanowienia końcowe:

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn.zm.).